Logo

Executive Officer

Shri. Naveen Kumar Bhandary H


Management Committee (Vyavasthapana Samithi)

Shri. Keshav Prasad Muliya
Ph: +91 99001 60916


Members

Shri. Venkatesh Subrahmanya Bhat
Ph: +91 99009 01965

Shri. B. Ithappa Naik
Ph: +91 94490 30872

Shri. B. Ravindranatha Rai
Ph: +91 96863 28337

Shri. Ramadasa Gowda
Ph: +91 94804 46377

Shri. Shekhara Naaravi
Ph: +91 94481 23128

Shri. Ramachadra Kamath
Ph: +91 81052 00167

Mrs. Dr. Sudha Shripathi Rao
Ph: +91 94487 70659

Mrs. B. K. Veena
Ph: +91 94814 43214